Có 1 kết quả:

bí quyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phương pháp kín nhiệm, pháp thuật kì diệu. ◇Sưu Thần Kí 搜神記: “Ngộ dị nhân thụ dĩ bí quyết” 遇異人授以祕訣 (Quyển nhất).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức được giữ kín.