Có 1 kết quả:

bí các

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ nơi cất giữ đồ thư trân quý.
2. Chỉ “thượng thư tỉnh” 尚書省.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toà nhà cất giữ giấy tờ mật của triều đình — Một tên gọi cái gối tì tay khi ngồi.