Có 1 kết quả:

tổ thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Noi theo người trước.

Một số bài thơ có sử dụng