Có 1 kết quả:

chi phụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kính vâng, kính rước, kính phụng.

Một số bài thơ có sử dụng