Có 1 kết quả:

chúc từ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn từ dùng khi cúng tế ngày xưa. § Cũng gọi là “chúc văn” 祝文.
2. Văn từ dùng khi cử hành lễ mừng khánh hạ.

Một số bài thơ có sử dụng