Có 1 kết quả:

thần chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài vị viết tên người chết để thờ.

Một số bài thơ có sử dụng