Có 1 kết quả:

thần mộng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấc mơ do vị thần báo cho biết. Đoạn trường tân thanh : » Vả trong thần mộng mấy lời «.

Một số bài thơ có sử dụng