Có 1 kết quả:

thần kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiêng liêng lạ lùng.

Một số bài thơ có sử dụng