Có 1 kết quả:

thần châu xích huyện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời Chiến quốc, “Trâu Diễn” 鄒衍 người nước Tề gọi đất “Hoa Hạ” 華夏 là “thần châu xích huyện” 神州赤縣. Sau thành tên gọi khác của “Trung Quốc” 中國.