Có 1 kết quả:

thần công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm của thần, người không làm nổi.