Có 1 kết quả:

thần miếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền thờ thần.