Có 1 kết quả:

thần châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên ngọn núi tiên ở, tức non Thần. Đoạn trường tân thanh : » Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần «.