Có 1 kết quả:

thần kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ bộ não, cơ quan chủ về các hoạt động vô hình trong con người.