Có 1 kết quả:

từ chúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ông từ, người lo việc hương hỏa trong đền miếu. § Cũng gọi là “miếu chúc” 廟祝.