Có 1 kết quả:

phiêu diêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay động. Đưa qua lại. cũng đọc Phiêu dao.