Có 1 kết quả:

phiếu quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thùng để bỏ các phiếu thăm.