Có 1 kết quả:

tế chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu việc cúng vái.