Có 1 kết quả:

tế cáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúng vái để báo với thần thánh trời đất.