Có 1 kết quả:

tế phẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ cúng.