Có 1 kết quả:

tế đàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đắp đất cao để cúng vái.