Có 1 kết quả:

tế sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thầy cúng.