Có 1 kết quả:

tế văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài văn đọc lên trong dịp cúng lễ. Ta cũng gọi là Văn tế.

Một số bài thơ có sử dụng