Có 1 kết quả:

tế nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày tổ chức việc cúng vái.