Có 1 kết quả:

tế phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo mặc để cúng vái.