Có 1 kết quả:

tế điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng dành riêng, để lấy lúa gạo cúng vái.