Có 1 kết quả:

cấm yên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cấm hút thuốc phiện.
2. Cấm thổi nấu. ☆Tương tự: “cấm hỏa” 禁火.
3. Khói ở trong cung cấm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho phép dùng lửa, như Cấm hoả 禁火.

Một số bài thơ có sử dụng