Có 1 kết quả:

thiện vị

1/1

thiện vị

giản thể

Từ điển phổ thông

vua truyền ngôi