Có 1 kết quả:

hoạ căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gốc rễ, nguyên do của tai vạ.

Một số bài thơ có sử dụng