Có 1 kết quả:

hoạ vô đơn chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tai vạ không tới một mình, mà còn lôi kéo thêm nhiều tai vạ khác. Cũng chỉ vận rủi, có nhiều tai vạ cùng xảy tới. Cũng nói Hoạ bất đơn hành ( tai vạ chẳng đi một mình ).