Có 1 kết quả:

hoạ thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thai sinh ra tai vạ, tức nguyên nhân của tai vạ. Cũng gọi là Hoạ căn. Hoạ thuỷ 始.

Một số bài thơ có sử dụng