Có 1 kết quả:

phúc thọ cao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ thuốc phiện.