Có 1 kết quả:

phúc bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phúc mỏng, ít được hưởng điều may mắn. Cũng nói Bạc phúc. » Trách vì phúc bạc, xừng đâu má đào «. ( Nhị độ mai ).