Có 1 kết quả:

phúc âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin tức tốt lành — Tên chỉ kinh Tân ước của Cơ đốc giáo.