Có 1 kết quả:

ngự hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống lạnh. Ngăn hơi lạnh.

Một số bài thơ có sử dụng