Có 1 kết quả:

ngự địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn cản quân giặc.