Có 1 kết quả:

thiền tông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một ngành Phật giáo, chuyên lấy sự yên lặng để tu đạo.

Một số bài thơ có sử dụng