Có 1 kết quả:

thiền định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ yên lặng tuyệt đối và tập trung tư tưởng.

Một số bài thơ có sử dụng