Có 1 kết quả:

thiền uyển tập anh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách viết bằngchữ Hán chép sự tích các vị cao tăng ở nước ta, tác giả là người đời Trần, nhưng không rõ tên họ.