Có 1 kết quả:

lễ nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức bày tỏ sắp đặt bên ngoài để nói lên lóng kính trọng. Đoạn trường tân thanh có câu: » Kéo cờ thêu, phủ tiên phong. Lễ nghi dàn trước, bác đồng phục sau «.

Một số bài thơ có sử dụng