Có 1 kết quả:

lễ đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà để cúng tế. Nơi cúng tế.