Có 1 kết quả:

lễ phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo dành riêng để mặc trong các dịp hội hè cúng tế.