Có 1 kết quả:

lễ nhượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy cách cư xử cao đẹp mà nhường nhau.

Một số bài thơ có sử dụng