Có 1 kết quả:

cầm ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chim và cá. Chỉ chung loài vật. Cung oán ngâm khúc có câu: » Sắt cầm ngư ũ vũ ê phong «. — Bắn chim săn cá. Thú săn bắn.