Có 1 kết quả:

ngốc ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông già đầu hói.