Có 1 kết quả:

tú sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò giỏi.

Một số bài thơ có sử dụng