Có 1 kết quả:

tú tài

1/1

tú tài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

học trò, người đi học

Từ điển trích dẫn

1. Đời Hán bắt đầu có khoa thi tuyển chọn “tú tài”. Đến đời Hán những người ứng thí đều gọi là “tú tài”.
2. Người đi học, thư sinh. § Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, những người đi học ở phủ, huyện đều gọi là “tú tài”.
3. Chỉ người có tài năng đặc biệt. ◇Sử Kí 史記: “Ngô đình úy vi Hà Nam thủ, văn kì tú tài, triệu trí môn hạ” 吳廷尉為河南守, 聞其秀才, 召置門下 (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện 屈原賈生傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh vị khoa bảng dành cho người thi đậu kì thi Hương, nhưng ở bậc dưới. Hát nói của Trần Tế Xương: » Huống chi nay đã đỗ tú tài «.

Một số bài thơ có sử dụng