Có 1 kết quả:

tư nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một người riêng, không phải là đoàn thể.