Có 1 kết quả:

tư lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tư ích 私益.