Có 1 kết quả:

tư thục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trường học do một người lập ra, không phải do nhà nước lập ra.