Có 1 kết quả:

tư hiềm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối thù ghét riêng.